Ελλάδα – 5 Ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩN ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, 2019

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 5 ευρώ
Έτος έκδοσης: 2019
Ονομαστική αξία: 5 Euro
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Copper-Nickel
48,00

Tο Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδρύθηκε το 1919 και αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών. Παράλληλα, εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για δραστηριότητες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.